اگر پیشنهاد همکاری در زمینه تامین قطعات و تجهیرات ، تامین نیروی انسانی ، ارائه خدمات پشتیبانی و هرگونه پیشنهاد همکاری در راستای پروژه ها و تخصص کاری تاو صنعت فرداد دارید ، لطفا فرم روبرو را تکمیل کنید.

    021-2842-3713