واحد اجرا

بخش سوم

عملیات اجرایی پروژه‌ها

عملیات اجرایی پروژه ها ، از مرحله نصب تجهیزات مكانیكی ، برقی ، كنترلی و ابزار دقیق و اجرای راه اندازی سرد و گرم همراه با آموزش پرسنل كارفرما و نظارت بر بهره برداری ، توسط تیم های اجرایی مجرب متشكل از متخصصان و كارشناسان كارآمد شركت شركت

۳- بخش اجرایی

اجرا و پیاده سازی پروژه‌ها

  • عملیات اجرایی پروژه ها ، از مرحله نصب تجهیزات مكانیكی ، برقی ، كنترلی و ابزار دقیق و اجرای راه اندازی سرد و گرم 
  • آموزش پرسنل كارفرما و نظارت بر بهره برداری 
  • تیم های اجرایی مجرب متشكل از متخصصان و كارشناسان كارآمد شركت

پس از مرحله طراحی و بررسی دقیق طرح آماده شده مطابق با نیاز کارفرما ، تجهیزات مورد نیاز تامین میشود و کار اجرای پروژه توسط تکنسین های با تجربه و نظارت کارشناس هر بخش ، آغاز میگردد. در این بخش تا زمان بهره‌برداری از پروژه در کنار شما خواهیم بود. همچنین سرویسهای دوره ای تعریف خواهد شد که هدف از آن پشتیبانی،نگهداری و تعمیر پروژه خواهد بود.

اجرای پروژه طبق طرح تایید شده
تایمین تجهیزات مورد نیاز
آموزش کارفرما و پرسنل
برنامه ریزی سرویس‌های دوره‌ای
021-2842-3713